Projekty Unijne

Od 1 stycznia 2019 r. w Publicznym Przedszkolu Uniwersytetu Przedszkolaka w Tarnowskich Górach rozpoczęła się realizacja projektu pn. ,,Zabawa, rozwój i integracja dzieci przedszkolnych”. Głównym celem projektu jest utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 2 nowych oddziałach przedszkolnych.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.3. wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 2 nowych oddziałach przedszkolnych w odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie, w tym 10 dla z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji 5 nauczycieli z kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez rozszerzenie oferty Przedszkola o dodatkowe, innowacyjne zajęcia w zakresie stwierdzonych deficytów.

Grupą docelową projektu są dzieci w wieku przedszkolnym, które dotychczas nie uczestniczyły w edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu zakupione zostaną meble i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny. Projekt przewiduje dodatkowe zajęcia z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem oraz ze specjalistą do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także dofinansowanie do studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 034 109,60 zł. Projekt dofinansowany jest w 85 % tj. 878 993,16 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU