Logopeda

Dyrektor Przedszkola Publicznego Uniwersytet Przedszkolaka z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowskich Górach

  Ogłasza nabór na stanowisko logopedy w ramach projektu  „Zabawa, rozwój i integracja dzieci przedszkolnych” Nr projektu: RPSL.11.01.03-24-0227/18

 (1 stanowisko)

 

1. Przedmiot naboru:

 • Stanowisko: logopedy – 1 stanowisko
 • Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Publicznym Uniwersytet Przedszkolaka z Oddziałami Integracyjnymi, 42-600 Tarnowskie Góry ul. Korczaka 32 A.
 • Okres zatrudnienia: od 01 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę (zawarta wg. przepisów KP) – 2/8 etatu.
 • Wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Wymagania niezbędne:

 • Kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1575);
 • Wykształcenie wyższe – na kierunku logopedia – ocena na podstawie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • Jednoroczne doświadczenie w pracy z dziećmi – ocena na podstawie świadectw pracy, zaświadczeń bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego;
 • Oświadczenie o niekaralności – zgodne z załączonym wzorem.

3. Wymagania dodatkowe:

 • Wysoka kultura osobista i komunikatywność.
 • Cierpliwość.
 • Kreatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętności organizacyjne.

4. Zakres wykonywanych prac w projekcie

 • Prowadzenie zajęć logopedycznych
 • Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
 • Przestrzeganie zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Dyrektora Przedszkola.

5. Wymagane dokumenty

 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • Kwestionariusz osobowy (wzór – załącznik nr 1.1)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, a także inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach lub referencje;
 • Kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • Oświadczenia:

– o niekaralności (wzór – załącznik nr 1.2)

– o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6. ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, (wzór – załącznik nr 1.3).

Wszystkie dokumenty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone „za zgodność z oryginałem” oraz opatrzone datą i podpisem przez kandydata/ki.

 6. Miejsce, termin i sposób złożenia dokumentów na stanowisko objęte naborem

Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych upływa 4 marca 2019 r. o godz. 12:00. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uporządkowane dokumenty, zgodnie z numeracją określoną w punkcie 5 niniejszego ogłoszenia, należy składać w zamkniętej kopercie osobiście (w sekretariacie przedszkola) lub przesłać pocztą na adres: Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka z Oddziałami Integracyjnymi, 42-600 Tarnowskie Góry ul. Korczaka 32 A, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko logopedy w Przedszkolu Publicznym Uniwersytet Przedszkolaka z Oddziałami Integracyjnymi w związku z realizacją projektu: „Zabawa, rozwój i integracja dzieci przedszkolnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 2/8 etatu”.

Po zakończeniu pierwszego etapu Dyrektor Przedszkola informuje telefonicznie kandydatów/kandydatki dopuszczonych do drugiego etapu, najpóźniej do dnia 8 marca 2019 r.

Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w dokumentacji projektu.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 16 marca 2019r. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola: uniwersytet-przedszkolaka.pl.

 7. Informacja RODO dla kandydatów do zatrudnienia w Przedszkolu Publicznym Uniwersytet Przedszkolaka z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowskich Górach.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Uniwersytet Przedszkolaka z Oddziałami Integracyjnymi Beata Kaczmarek z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul.Korczaka 32 A ,zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

▪ z inspektorem danych osobowych  można się skontaktować pod e-mail: uniwersytet_przedszkolaka@wp.pl /lub tel. 531 531 306

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację całodziennego wyżywienia w postaci drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku dla dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach realizacji projektu ,, Zabawa, rozwój i integracja dzieci przedszkolnych”  prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

▪ podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

▪ posiada Pani/Pan prawo do: – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

▪ Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze Publiczne Przedszkole Uniwersytet Przedszkolaka z Oddziałami Integracyjnymi  Beata Kaczmarek z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul.Korczaka 32 A,

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zatwierdzono końcowy wniosek o płatność projektu.

Wszelkich informacji na temat naboru udziela Dyrektor Przedszkola – Beata Kaczmarek od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00, Tel 531531306 email uniwersytet_przedszkolaka@wp.pl

 

Dokumenty do pobrania: