Studia podyplomowe

Tarnowskie Góry, dnia 25.01.2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – 3 ZADANIA

 

W związku z realizacją projektu „Zabawa, rozwój i integracja dzieci przedszkolnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.3. wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  – konkurs), Wnioskodawca – Beata Kaczmarek Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka z Oddz. Integracyjnymi,  BP Service Center  upublicznia niniejsze zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020.

 

 1. Zamawiający

Beata Kaczmarek Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka

z Oddz. Integracyjnymi,  BP Service Center

 1. Korczaka 32A

42-600 Tarnowskie Góry

NIP 5751612522

Regon: 243036679

E-mail:  uniwersytet_przedszkolaka@wp.pl

 

Zapraszam do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku:

 1. Zadanie nr 1  – „Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe”
 2. Zadanie nr 2 –  „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnością intelektualną”
 3. Zadanie nr 3  –  „Integracja sensoryczna”.

w roku akademickim 2019/2020 dla 1 uczestnika (dla każdego zadania po 1 uczestniku).

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunkach:

 1. Zadanie nr 1  – „Autyzm, zespół Aspargera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe”
 2. Zadanie nr 2  – „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnością intelektualną”
 3. Zadanie nr 3  –  „Integracja sensoryczna”.

w roku akademickim 2019/2020 dla jednego uczestnika na każdym z kierunków wskazanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn.  „Zabawa, rozwój i integracja dzieci przedszkolnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na poszczególne zadania zamówienia, zatem Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub trzy  zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 a, b i c do niniejszego zaproszenia.

 

 1. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać całkowity koszt brutto studiów w roku akademickim 2019/2020, w tym opłaty wpisowe, egzaminacyjne itp.

III. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena – 100%

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę oferty według następującego wzoru:

KRYTERIUM – CENA (KC) – WAGA 100%

…………….Cn

KC = ————– x 100 x 100%

…………….Cb

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty badanej

100 – wskaźnik stały

100% – waga kryterium

Za ofertę najkorzystniejszą  uznana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę  punktów.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz Oferty” – Załącznik nr 2 a, b lub/i c. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do zapytania.

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym.
 2. Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany załącznik nr 2 a, b lub/i c – formularz oferty;
 1. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu umowy.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferty składane są w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być opisana następująco:


ADRESAT

Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka z Oddz. Integracyjnymi Tarnowskie Góry

Oferta na:

„Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „……………” w roku akademickim 2019/2020 dla 1 uczestnika wskazanego przez Zamawiającego

w ramach projektu Zabawa, rozwój i integracja dzieci przedszkolnych

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

 

…………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy i dane teleadresowe)

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 06.02.2019 ROKU DO GODZINY 1000


UWAGA! Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi wykonawca.

Oferty należy składać na adres:

Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przedszkolaka z Oddz. Integracyjnymi

ul. Korczaka 32A

42-600 Tarnowskie Góry

 

Termin składania oferty upływa dnia   06.02.2019 r. o godz. 1000

Oferty złożone po terminie będą zwrócone.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

zadanie 1

zadanie 2

zadanie 3